انتخاب صفحه

 

گنجینه مهندسی مکانیک

 

نرم افزار + نظام مهندسی

 

شامل آموزش نرم افزارهای : Comsol , Autocad , Abaqus , Ansys , Solidworks

آموزش های نظام مهندسی : نقشه کشی تاسیسات مکانیک و گاز ساختمان/ طراحی و محاسبات تاسیسات مکانیکی /  نظارت بر تاسیسات مکانیکی و گازی ساختمان / موفقت در آزمون نظام مهندسی مکانیک / راهنمای ارسال اظهارنامه مالیاتی مخصوص مهندسین نظام مهندسی

شامل آموزش نرم افزارهای 

 Digsilent , Etap , Pscad , Matlab , HFss , Autocad , DIalux , proteus ,  Raspberry pi

آموزش جامع نرم افزار SolidWorks

آموزش جامع نرم افزار ABAQUS

آموزش جامع ANSYS

آموزش جامع نرم افزار Comsol

آموزش جامع نرم افزار Ansys APDL

بسته جامع آموزش نرم افزار Ansys Fluent

آموزش Ansys Workbench جعبه ابزار static structural

بسته جامع آموزش نرم افزار Ansys CFX

آموزش جامع آسیب در نرم افزار ABAQUS

آموزش جامع طراحی کامپوزیت در ABAQUS

آموزش جامع مدلسازی و تحلیل رشد ترک در ABAQUS

آموزش جامع مدل سازی و تحلیل دینامیک ارتعاشات در ABAQUS

آموزش جامع تحلیل اندرکنش خاک و سازه در ABAQUS

آموزش جامع مدل سازی و تحلیل سد در ABAQUS

آموزش جامع مدل سازی و تحلیل برشکاری در ABAQUS

آموزش جامع مدل سازی و تحلیل برخورد در ABAQUS

آموزش جامع مدل سازی و تحلیل انتقال حرارت در ABAQUS

آموزش جامع مدل سازی و تحلیل سیالات و CFD در ABAQUS

آموزش جامع شکل دهی در ABAQUS

آموزش جامع تست های استاندارد در ABAQUS

آموزش جامع جریان های چند فازی با نرم افزار Comsol

آموزش جامع الکتروهیدرودینامیک و الکتروترمال در نرم افزار Comsol

آموزش جامع بهینه سازی در ABAQUS

آموزش جامع سابروتین نویسی در ABAQUS

آموزش جامع تعامل سازه سیال با نرم افزار Comsol

آموزش جامع انتقال حرارت و جریان سیال با نرم افزار Comsol

آموزش های نظام مهندسی 

نقشه کشی تاسیسات مکانیک و گاز ساختمان/ طراحی و محاسبات تاسیسات مکانیکی /  نظارت بر تاسیسات مکانیکی و گازی ساختمان / موفقت در آزمون نظام مهندسی مکانیک / راهنمای ارسال اظهارنامه مالیاتی مخصوص مهندسین نظام مهندسی

آموزش جامع نقشه کشی تاسیسات گاز ساختمان با AutoCAD

آموزش نقشه کشی تاسیسات مکانیکی ساختمان با AutoCAD

آموزش جامع نظارت بر تاسیسات گاز ساختمان

آموزش جامع نظارت بر تاسیسات مکانیکی ساختمان

بررسی رموز موفقیت در آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی به همراه پاسخ تشریحی ویدیویی به سوالات آزمون

بررسی رموز موفقیت در آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی به همراه پاسخ تشریحی ویدیویی به سوالات آزمون