انتخاب صفحه

 

گنجینه مهندسی برق

 

نرم افزار + نظام مهندسی

 

شامل آموزش نرم افزارهای : Digsilent , Etap , Pscad , Matlab , HFss , Autocad , DIalux , proteus ,  Raspberry pi

آموزش های نظام مهندسی : نقشه کشی تاسیسات برقی ساختمان ، اداری ، سوله/ طراحی و محاسبات تاسیسات برقی /  نظارت بر تاسیسات برقی ساختمان / راهنمای  ارسال اظهارنامه مالیاتی مخصوص مهندسین نظام مهندسی

شامل آموزش نرم افزارهای 

 Digsilent , Etap , Pscad , Matlab , HFss , Autocad , DIalux , proteus ,  Raspberry pi

آموزش جامع HFSS

آموزش جامع Pscad

آموزش جامع Etap

آموزش جامع رزبری پای Raspberry pi به صورت پروژه محور

آموزش نرم افزار Matlab برای مهندسین کنترل

آموزش جامع نرم افزار Proteus

آموزش جامع DIgsilent

طراحی روشنایی با Dialux

آموزش های نظام مهندسی 

نقشه کشی تاسیسات برقی ساختمان ، اداری ، سوله/ طراحی و محاسبات تاسیسات برقی /  نظارت بر تاسیسات برقی ساختمان / راهنمای  ارسال اظهارنامه مالیاتی مخصوص مهندسین نظام مهندسی

نظارت بر تاسیسات برقی

نقشه کشی تاسیسات برقی اداری

نقشه کشی تاسیسات برقی ساختمان

نقشه کشی تاسیسات سوله

نقشه کشی خانه هوشمند با پروتکل Knx

طراحی و محاسبه تاسیسات برقی ساختمان

آموزش جامع تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیاتی مخصوص مهندسین نظام مهندسی

طراحی روشنایی با Dialux