انتخاب صفحه

مهندسی نظام مهندسی

تعداد آموز‌ش‌های نظام مهندسی

مدت زمان آموز‌ش‌های نظام مهندسی

تعداد مدرسین دوره های نظام مهندسی

آموزش های نظام مهندسی 

نقشه کشی تاسیسات برقی ساختمان ، اداری ، سوله/ طراحی و محاسبات تاسیسات برقی /  نظارت بر تاسیسات برقی ساختمان / راهنمای  ارسال اظهارنامه مالیاتی مخصوص مهندسین نظام مهندسی

نظارت بر تاسیسات برقی

نقشه کشی تاسیسات برقی اداری

نقشه کشی تاسیسات برقی ساختمان

نقشه کشی تاسیسات سوله

نقشه کشی خانه هوشمند با پروتکل Knx

طراحی و محاسبه تاسیسات برقی ساختمان

آموزش جامع تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیاتی مخصوص مهندسین نظام مهندسی

طراحی روشنایی با Dialux

آموزش های نظام مهندسی 

نقشه کشی تاسیسات برقی ساختمان ، اداری ، سوله/ طراحی و محاسبات تاسیسات برقی /  نظارت بر تاسیسات برقی ساختمان / راهنمای  ارسال اظهارنامه مالیاتی مخصوص مهندسین نظام مهندسی

آموزش جامع نقشه کشی تاسیسات گاز ساختمان با AutoCAD

آموزش نقشه کشی تاسیسات مکانیکی ساختمان با AutoCAD

آموزش جامع نظارت بر تاسیسات گاز ساختمان

آموزش جامع نظارت بر تاسیسات مکانیکی ساختمان

بررسی رموز موفقیت در آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی به همراه پاسخ تشریحی ویدیویی به سوالات آزمون

آموزش نظارت ساختمان مخصوص مهندسین عمران نظام مهندسی ساختمان