انتخاب صفحه

مهندسی مکانیک

تعداد آموز‌ش‌های مهندسی مکانیک

زمان آموز‌ش‌های مهندسی مکانیک

مدرسین دوره های مکانیک

آموزش جامع نرم افزار Comsol

مدرس : دکتر مصطفی اقدسی

 آموزش جامع نرم افزار ANSYS

مدرس : دکتر رضا خرم آبادی

 آموزش جامع نرم افزار ABAQUS

مدرس : دکتر رضا خرم آبادی

آموزش جامع نرم افزار SolidWorks

مدرس : مهندس محمد مهدی رحمانی

آموزش جامع تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیاتی مخصوص مهندسین نظام مهندسی

مدرس : مهندس سید احمد دلبری

آموزش نقشه کشی تاسیسات مکانیکی ساختمان با AutoCAD

مدرس : مهندس محسن انتظاری

آموزش جامع نقشه کشی تاسیسات گاز ساختمان با AutoCAD

مدرس : مهندس محسن انتظاری

 بررسی رموز موفقیت در آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی به همراه پاسخ تشریحی ویدیویی به سوالات آزمون

مدرس : مهندس سید موسوی

 آموزش جامع نظارت بر تاسیسات گاز ساختمان

مدرس : مهندس نوید خادم زاده

 آموزش جامع نظارت بر تاسیسات مکانیکی ساختمان

مدرس : مهندس رضا خرم آبادی

آموزش جامع تعامل سازه سیال با نرم افزار Comsol

مدرس : دکتر مصطفی اقدسی

آموزش جامع انتقال حرارت و جریان سیال با نرم افزار Comsol

مدرس : دکتر مصطفی اقدسی

آموزش جامع جریان های چند فازی با نرم افزار Comsol

مدرس : دکتر مصطفی اقدسی

آموزش جامع الکتروهیدرودینامیک و الکتروترمال در نرم افزار Comsol

مدرس : دکتر مصطفی اقدسی

 آموزش جامع نرم افزار Ansys APDL

مدرس : دکتر رضا خرم آبادی

 بسته جامع آموزش نرم افزار Ansys Fluent

مدرس : دکتر رضا خرم آبادی

آموزش Ansys Workbench جعبه ابزار static structural

مدرس : دکتر رضا خرم آبادی

آموزش Ansys  جعبه ابزار CFX

مدرس : دکتر رضا خرم آبادی

آموزش جامع مدل سازی و تحلیل دینامیک ارتعاشات در ABAQUS

مدرس : دکتر رضا خرم آبادی

آموزش جامع مدلسازی و تحلیل رشد ترک در ABAQUS

مدرس : دکتر رضا خرم آبادی

آموزش جامع آسیب در نرم افزار ABAQUS

مدرس : دکتر رضا خرم آبادی

آموزش جامع طراحی کامپوزیت در ABAQUS

مدرس : دکتر رضا خرم آبادی

آموزش جامع مدل سازی و تحلیل برخورد در ABAQUS

مدرس : دکتر رضا خرم آبادی

آموزش جامع مدل سازی و تحلیل برشکاری در ABAQUS

مدرس : دکتر رضا خرم آبادی

آموزش جامع مدل سازی و تحلیل سد در ABAQUS

مدرس : دکتر رضا خرم آبادی

آموزش جامع تحلیل اندرکنش خاک و سازه در ABAQUS

مدرس : دکتر رضا خرم آبادی

آموزش جامع تست های استاندارد در ABAQUS

مدرس : دکتر رضا خرم آبادی

آموزش جامع شکل دهی در ABAQUS

مدرس : دکتر رضا خرم آبادی

آموزش جامع مدل سازی و تحلیل سیالات و CFD در ABAQUS

مدرس : دکتر رضا خرم آبادی

آموزش جامع مدل سازی و تحلیل انتقال حرارت در ABAQUS

مدرس : دکتر رضا خرم آبادی

آموزش جامع سابروتین نویسی در ABAQUS

مدرس : دکتر رضا خرم آبادی

آموزش جامع بهینه سازی در ABAQUS

مدرس : دکتر رضا خرم آبادی