انتخاب صفحه

آموزش های تخصصی حسابداری

تعداد آموز‌ش‌های حسابداری

مدت زمان آموز‌ش‌های حسابداری

مدرسین دوره های حسابداری

پکیچ طلایی آموزش حسابداری کاربردی

با رویکرد بازار کار

مدرس : مهندس سید احمد دلبری

 پکیج طلایی آموزش حسابداری کاربردی با رویکرد بازار کار

مدرس : مهندس سید احمد دلبری

آموزش جامع نحوه محاسبه لیست حقوق و دستمزد و ارسال لیست به تامین اجتماعی

مدرس : مهندس سید احمد دلبری

 آموزش جامع تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیاتی مخصوص اشخاص حقیقی

مدرس : مهندس سید احمد دلبری

 آموزش جامع ثبت حسابداری شرکت های خدماتی با استفاده از نرم افزار مالی تدبیر

مدرس : مهندس سید احمد دلبری

آموزش جامع ارسال گزارش مالیات بر ارزش افزوده در سامانه اداره امور مالیاتی

مدرس : مهندس سید احمد دلبری

آموزش جامع ارسال گزارش مالیات بر ارزش افزوده در سامانه اداره امور مالیاتی

مدرس : مهندس سید احمد دلبری

آموزش جامع اصول تحریر و صدور چک بر اساس آخرین قوانین

مدرس : مهندس سید احمد دلبری

آموزش جامع اصول تحریر و صدور چک بر اساس آخرین قوانین

مدرس : مهندس سید احمد دلبری